อบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (EdPEx Coach) ประจำปีการศึกษา 2563

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (EdPEx Coach) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 ? 12.00 น. (การอบรมแบบ Onsite และ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom)

        นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ เมื่อปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในหลายวิธีการ ทั้งการจัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx การเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx และการจัดโครงการให้คำปรึกษาการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้โดยที่ปรึกษา (EdPEx Coaching) ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีนับแต่มีการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ โดยในปีการศึกษา 2563 จะลงพื้นที่ในระหว่างเดือน มีนาคม ? กันยายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง โดยในครั้งแรกจะติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ : Improvement plan(Storyboard) และหมวด 7 การลงพื้นที่ ในครั้งที่ 2 และ 3 จะติดตามการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 - 6 และในครั้งที่ 4 เพื่อค้นหา Best Practice โดยมี TQA Assessor ทำหน้าที่เป็นโค้ชหลัก, ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx เป็นโค้ชรอง และ ผู้ฝึกประสบการณ์ตรวจประเมินฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx เป็นโค้ชร่วม

        มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (EdPEx Coach) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 ? 12.00 น. (การอบรมแบบ Onsite และ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการให้คำปรึกษาการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ สามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา(EdPEx Coach) ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมแบบ Onsite และ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็น TQA Assessor, ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx และ ผู้ฝึกประสบการณ์ตรวจประเมินฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx ทั้งสิ้นจำนวน 55 ท่าน ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) ซึ่งเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเกณฑ์ TQA และ เกณฑ์ EdPEx มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้และเข้าใจ โดยการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาองค์กร ขั้นตอนการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาองค์กร และกระบวนการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในปีการศึกษา 2563

ข่าว : น.ส.วรลักษ์ ศรีอนันต์


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712