สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice ในการบริหารหลักสูตร

        เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice ในการบริหารหลักสูตร ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่าน Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรได้ จำนวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับนักศึกษา, ตัวชี้วัดที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และตัวชี้วัดที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับนักศึกษา, ตัวชี้วัดที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และตัวชี้วัดที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอข้อมูลใน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ และตัวชี้วัดที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
4. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นำเสนอข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำเสนอข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

        นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมให้ข้อเสนอแนะและเทคนิคในการบริหารหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ รศ.ดร.สุภร กตเวทิน, ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี, ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย และ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทำให้มหาวิทยาลัยและผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนได้แนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ผศ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ได้กล่าวปิดโครงการและขอบคุณวิทยากร ผู้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดมาโดยตลอด

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712