สัมมนาเครือข่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

        วันที่ 25 มกราคม 2564 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับกองยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับส่วนงาน ระดับหลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงาน ระดับหลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุน ด้วยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs การรายงานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

        โดยการจัดสัมมนาเครือข่ายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดสัมมนาและกล่าวถึงภาพรวมของงานแผนและพัฒนาคุณภาพผ่านทางออนไลน์ จากนั้นผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย ร่วมกับกองยุทธศาสตร์ เป็นผู้บรรยายและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ Zoom Online ทั้งสิ้นกว่า 110 คน

ข่าว : น.ส.ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712