การฝึกอบรม Tools Training หมวด 3 “ลูกค้า ” และ หมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ”
การฝึกอบรม“เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)”
เครื่องมือสำหรับ หมวด 3 “ลูกค้า ” และ หมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ”
ในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563


        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม“เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือสำหรับหมวด 3 “ลูกค้า ” และ หมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ” ขึ้นในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารจาก 23 คณะ จำนวน 115 คน (โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งแบบ On-Site และ Online) เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (tools) ที่จะใช้การพัฒนาคุณภาพขององค์การได้อย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้เครื่องมือ (tools) ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ ซึ่งเป็นเครื่องมือใน หมวด 3 “ลูกค้า ” และ หมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ”เพื่อให้องค์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาองค์การของตนเอง จากการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป

        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx เป็นอย่างดี โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรได้บรรยายเครื่องมือ (tools) ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ ซึ่งเป็นเครื่องมือใน หมวด 3 “ลูกค้า ” และ หมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ” และให้คณะได้ฝึกวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติในบริบทของคณะตนเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (tools) ที่จะใช้การพัฒนาคุณภาพขององค์การ สามารถเลือกใช้เครื่องมือ (tools) ในส่วนของ ลูกค้า และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขององค์การได้อย่างเหมาะสม นำพาคณะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ข่าว : วรลักษ์ ศรีอนันต์
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712