ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2563

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้คณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางการสมัคร และการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยมีคณะที่สนใจเข้ารับฟังการชี้แจงครั้งนี้กว่า 6 คณะ ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสู่ความเลิศอย่างต่อเนื่อง

ข่าว : เอกลักษณ์ ขาวประภา
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712