มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562

        ในวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ในด้านการจัดการศึกษาโดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน (มาตรา 32) โดยการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบันครั้งนี้ได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) สำหรับการตรวจประเมินระดับสถาบันครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
        1. พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ (คณะกรรมการ EdPEx สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประธานกรรมการ
        2. ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) กรรมการ
        3. รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กรรมการ
        4. ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไอ โฮลดิ้ง จำกัด) กรรมการ
        5. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ
        6. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ

        โดยการประเมินในครั้งนี้ มีกำหนดการจัดตรวจประเมินทั้งสิ้น 3 วันด้วยกัน ในช่วงเช้าวันที่ 30 พ.ย. 2563 คณะกรรมการเดินทางถึงอาคารสิริคุณากร และร่วมประชุมหารือเตรียมพร้อมกับการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 และในช่วงบ่ายคณะกรรมการได้แบ่งทีมเพื่อได้ลงตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของคณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์ SMC) คณะเทคนิคการแพทย์ (สถานบริการฯ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้ลงเยี่ยมชมศูนย์วิจัยต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

        และในวันที่ 1 ธ.ค. 2563 ช่วงเช้า รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และอธิการบดีได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ และในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการได้แบ่งทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักหอสมุด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์และฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานที่โดดเด่น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

        สำหรับวันสุดท้ายของการประเมิน คือวันที่ 2 ธ.ค. 2563 นั้น คณะกรรมการได้ร่วมประชุมหารือ และรวบรวมข้อมูลจากการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่คณะ/หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดการขับเคลื่อนระบบตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและสามารถดำเนินการที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกด้วย


 
[ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด]

ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712