แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 62
แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. สำหรับหน่วยงานสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย (อื่นๆ) 2. สำหรับหน่วยงาน (กอง) สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712