กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมอนุกรรมการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2562

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมี ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกรรมการในการประชุมครั้งนี้

        โดยการประชุมนี้ เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย ตัวแทนคณบดี และกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ โดยเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ เช่น การพัฒนาระดับหน่วยงานสนับสนุนด้วยเกณฑ์ TQA การเตรียมความพร้อมคณะเข้าสู่ EdPEx 200/300 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การขอรับรางวัล TQC พลัส 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712