กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

        ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ขึ้น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับคณะและผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อเป็นการเตรียมผู้ตรวจประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณค่าแก่คณะที่ได้รับการตรวจประเมิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะและ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) ได้แก่ ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ศ.พญ. จามรี ธีรตกุลพิศาล และ รศ.พญ. สุพินดา คูณมี ซึ่งวิทยากรทั้ง 3 ท่าน เป็นมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx เป็นอย่างดี มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 90 คนประกอบด้วย ผู้ตรวจประเมินEdPEx ที่มีประสบการณ์และขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารระดับคณะ/ผู้บริหารระดับสถาบันที่ยังไม่ได้รับการอบรม
       และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเทคนิคการแพทย์ ในการใช้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx เป็นกรณีศึกษา ในการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712