กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

        ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 6 อาคาร MS.02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

        โดยการฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตลอดจนทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการบริหารจัดการหลักสูตรได้จริง กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน
        ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมเริ่มจากการบรรยายเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดย ศาสตราจารย์ นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร การวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรที่เป็นกรณีศึกษา จากนั้นกำหนดให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเขียนรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561 และนำเสนอต่อวิทยากรเพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 หลักสูตรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรณีศึกษา ได้แก่
        1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
        2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
        3) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์
เป็นตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        4) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
        5) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
เป็นตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        6) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        7) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นตัวแทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 
[เอกสารประกอบการอบรม]

ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712