กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

        เวลา 09.00 น. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ได้ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้การตรวจประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ รศ.พินิจ หวังสมนึก รศ. สุภร กตเวทิน และ รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารระดับหลักสูตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 80 คน
        โดยวิทยากรได้สรุปประเด็นสำคัญเรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาในการตรวจประเมิน และแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร โดยรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางผู้จัดต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้         และท้ายสุดวิทยากรได้บรรยายและแนะนำการเขียนรายงานป้อนกลับ (Feedback report) ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ตรวจประเมินทำการเขียนรายงานป้อนกลับได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้หลักสูตรได้นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในลำดับต่อไป


 
[เอกสารประกอบการอบรม]

ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712