ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)

        วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ณ ห้องกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เพื่อสรุปผลการจัดอันดับ THEs (Time Higher Educations) และ QS World University Rankings

        โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ได้มีการประชุม หลังจากมีการปรับรายชื่อคณะทำงานชุดใหม่ โดยมีกองพัฒนาคุณภาพเป็นคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ประกอบด้วยตัวแทนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3286/2562) คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ในการวางแผน กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กำกับติดตามข้อมูล และประสานหน่วยงานอื่น ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการจัดอันดับ THEs (Time Higher Educations) และ QS World University Rankings และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยจากการประกาศผล “THE Social Impact Ranking 2019

        ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยจากการประกาศผล “THE Social Impact Ranking 2019

ภาพ : คมสัน พันธ์ชัยเพชร
ข่าว : เอกลักษณ์ ขาวประภา


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712