กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง GL315 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน และวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

        เวลา 09.00 น. ณ อาคารพจน์ สารสิน ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ได้ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้การตรวจประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. เป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยมีผู้บริหารระดับหลักสูตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 90 คน
        โดยวิทยากรได้บรรยายเรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาในการตรวจประเมิน และแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีศึกษาในการอบรมครั้งนี้

ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712