กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมอบรมแนวทางการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ให้กับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมแนวทางการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (SA-TQA) ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้ในการบริหารหน่วยงานเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

        โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้กับผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ได้บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (SA-TQA)" การทบทวนเกณฑ์ วิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP) ของปีที่ผ่านมาและประเมินตนเองในหมวด 3 ลูกค้า, หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ เพื่อเป็นการประเมินตนเองให้หน่วยงานทราบถึงสภาพที่แท้จริงของการบริหารจัดการของตนเองในการกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงทำให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงของหน่วยงานให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป

ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712