อบรมการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับกองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วยOKRs (Objective Key Results) ขึ้น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ KPI และ OKRs แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 100 คน

        ในเวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริหารผลงานสู่ ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) และได้รับเกียรติจาก นายกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

        ในช่วงเช้าของการอบรมวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ “บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results)” โดยประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น OKRs คืออะไร ที่มาของ OKRs ภาพรวมของ OKRs ตัวอย่างของ OKRs ในองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดและการถ่ายทอด OKRs ในระดับต่าง ๆ

        และในภาคบ่ายเป็นการบรรยายต่อในหัวข้อ “บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วยOKRs (Objective Key Results)” จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ การติดตามผลการดำเนินงาน (Tracking) การทบทวนผลการดำเนินงาน (การสนทนา การให้ข้อมูลป้อนกลับและการยกย่องชมเชย) วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำ OKRs และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ซักถาม และปิดการอบรม

ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712