คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

        เช้าวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรจากโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมี ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และนายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้การต้อนรับ

        โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ รศ.ดร.ไพบูล เกียรติโกมล หัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ ได้นำคณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารงานที่เป็นเลิศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ปี 2561 ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปิดท้ายด้วยประเด็นถาม-ตอบ เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทราบถึงปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลต่อไป


ภาพ : คมสัน พันธ์ชัยเพชร
ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712