สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

        ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-14.00 น. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการส่งเสริมการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ขึ้น ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

        โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเครือข่ายพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้กับส่วนราชการระดับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณอารีย์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะผู้ตรวจประเมินและคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินงานของ ก.พ.ร. และบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุม ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงาน ก.พ.ร. และร่วมฟังบรรยายอีกด้วย


ภาพ : คมสัน พันธ์ชัยเพชร
ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712