กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)

          30 มกราคม 2562 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) ขึ้น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยเชิญผู้บริหารระดับคณะ กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 100 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

          โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรยายสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและแนวทางในการขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR และในช่วงเวลา 09.30 น. เป็นการเชิญตัวแทนหลักสูตรที่ขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) นำเสนอปัญหาอุปสรรคและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ ทั้งในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) และการเตรียมข้อมูลเอกสารอ้างอิง
          ตัวแทนหลักสูตรที่ขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) นำเสนอปัญหาอุปสรรคและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คือ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอการดำเนินงานของหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 6 หลักสูตรที่ขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) และ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร/ผศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลังจากนั้นก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำเสนอ ทำให้ได้องค์ความรู้ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค เพื่อจะใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรต่อไป

เอกสารประกอบการสัมนา
- การเผยแพร่หลักสูตร TQR
- การเผยแพร่หลักสูตร TQR คณะเกษตรศาสตร์
 
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร
ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712