สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการเชิญคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร ของส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สำนักและระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชิญผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาอุปสรรคและสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
         การสัมมนาในครั้งนี้ บรรยายโดย ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระดับสถาบัน/คณะ/หลักสูตร และปิดท้ายด้วยสรุปกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2558-2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง

          ในช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาคุณภาพ ได้ให้ประเด็นในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร
ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712