ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร

         วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 9.00 น. ผศ.พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน พร้อมคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณบดี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกระบวนการตรวจประเมิน พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดการขับเคลื่อนระบบตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และสามารถดำเนินการที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการจะทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอธิการบดีและรองอธิการบดี กลุ่มคณบดี และกลุ่มบุคลากร พร้อมตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712