เอกสารสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
1.คู่มือสมัครรางวัลสาขาบริการภาครัฐ 2563 2.วิธีการเข้าดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร 3.เอกสารประกอบการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร 3 ธค.62 4.แบบฟอร์มสมัคร ประเภท 1-4 5.Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 (https://www.opdc.go.th/file/reader/SXx8NDczOXx8ZmlsZV91cGxvYWQ) URL: https://www.opdc.go.th/content/NTg3Nw
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712