มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน EdPEx

        เมื่อบ่ายวันที่ 26 กันยายน 2561 ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

        โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร นำทีมโดย ดร.จิตรา พึ่งพานิช ที่ปรึกษาด้านงานพัฒนาคุณภาพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากวิทยาเขตและจากคณะ จำนวน 40 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้"เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx" ซึ่งบรรยายโดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำ EdPEx มาใช้การพัฒนามหาวิทยาลัยและการผลักดันให้คณะเข้าร่วมและผ่านโครงการ EdPEx 200 อีกด้วย
       

ภาพ : คมสัน พันธ์ชัยเพชร
ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

  
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712