กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

          ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้เข้าอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์สมสุนีย์ ดวงแข ที่ปรึกษาโครงการการบริหารงานอุดมศึกษา รุ่นที่ 18 นำคณะผู้เข้าอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานประกันคุณภาพ ด้านนโยบายแนวคิดของมหาวิทยาลัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย" ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โดยในเวลา 13.00 น. ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" บรรยายโดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ได้พูดถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวม และให้ผู้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามในหัวข้อที่สนใจ

ภาพ : บริพัตร ทาสี
ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712