กองฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx

          ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมและจะต้องทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตรวจประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคม นี้

          โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และท่านเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) เป็นวิทยากรในการบรรยายแนวทางและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEx โดยมุ่งหวังว่าการจัดเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินให้มีคุณภาพและพร้อมที่จะตรวจประเมินในระดับคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712