โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)

          กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (Thai Qualifications Register; TQR) ในปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพในปีการศึกษา 2560 ให้มีความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินดังกล่าวและแนวทางการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ซึ่งจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานระดับดีขึ้นไป 2 ปีการศึกษา และมีคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (Thai Qualifications Register; TQR) จำนวนทั้งสิ้น 174 หลักสูตร จาก 342 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 50.88 ดังนั้น กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารระดับคณะ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

          โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะตัวแทนจากหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แย้มศรี ตัวแทนจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้ได้ดำเนินการขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (Thai Qualifications Register; TQR) ในปีการศึกษา 2559 ไปแล้ว มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การเตรียมความพร้อม กิจกรรมวันตรวจประเมิน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการตรวจประเมิน (Feedback Report) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 คน 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712