การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2

       เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์การทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน การจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพแก่ผู้รับการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก, รองศาสตราจารย์ ดร. สุภร กตเวทิน, รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี และดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย โดยกิจกรรมมีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม, การทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษากรณีศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ และการเขียนให้ข้อมูลป้อนกลับผ่านรายงานผลการตรวจประเมิน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและทีมวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 100 คน

       ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์และเงื่อนไขจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ สกอ. กำหนด อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานของหลักสูตรที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712