กองฯ จัดโครงการ EdPEx Coaching & Mentoring วิทยาเขตหนองคาย

         วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการ EdPEx Coaching & Mentoring ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร การประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1-6 และผลลัพธ์การดำเนินงาน หมวด 7 โดยมีทีม Coaching เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน คือ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ได้เข้าให้คำปรึกษา 4 คณะของวิทยาเขตหนองคาย และสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย โดยวันแรกเป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และวันที่สองจะเป็นคณะศิลปศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะ
         

          บรรยากาศวันที่สองของการลงพื้นที่ Coaching EdPEx & Mentoring วิทยาเขตหนองคาย โดยคณะที่เข้ารับคำปรึกษาคือคณะศิลปศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ทีมที่ปรึกษาให้คณะศิลปศาสตร์นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะ และให้คำแนะนำแนวทางการปรับความเชื่อมโยงของ OP และหมวดต่างๆ และเพิ่มความสมบูรณ์ของ SAR ส่วนคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ปรึกษาได้ชี้แจงการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร และให้คณะทบทวนกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ (หมวด 2) Engagement Factor (หมวด 5) และ need ของลูกค้าทุกกลุ่ม และ stakeholder (หมวด 3) 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712