กองฯ จัดอบรมเครื่องมือสำหรับหมวด 4 “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)"

        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) เครื่องมือสำหรับหมวด 4 “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 การอบรมหลักสูตรนี้เป็น 1 ในโครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สายัณห์ ไวรางกูร บริษัท ไอดีเอ็มคอนซัลติ้ง จำกัด และ ดร.บุญดี บุญญากิจ ซึ่งเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการจัดการความรู้ (KM)

       สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ ที่จะนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการให้ความรู้เครื่องมือสำคัญให้แก่ผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ให้สามารถเข้าใจบริบทของตนเองได้ชัดเจน ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ(tools) สำหรับหมวด 4 “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีการที่มหาวิทยาลัย/คณะ ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ อันประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน, การบูรณภาพของข้อมูล(Data Integrity) และ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์กรมีข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลจากหลายแหล่งและยังมีคุณภาพที่ต่างกัน มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
        เนื้อหาการบรรยายเริ่มต้นจาก “ที่มาของระบบ Business Intelligence(BI)” เป็นการอธิบายพื้นฐานที่มาของ BI เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ Business Intelligence ต่อด้วยเนื้อหาสำคัญในการอบรมครั้งนี้ “การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ” หรือ การใช้ประโยชน์จาก BI ในองค์กร ซึ่งวิทยากรได้ยกตัวอย่างให้เห็นจริงโดยใช้ตัวอย่างจากภาคเอกชน ในการนำเอาเทคโนโลยีด้าน BI ไปใช้ประโยชน์ในองค์กรในทุกๆ ระดับ และแบ่งกลุ่ม Workshop “การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน BI มาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์และกำหนดโอกาสในการประยุกต์ใช้ BI ในหน่วยงาน โดยวิทยากรร่วมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในคณะ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะบังเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร
ข่าว : วรลักษ์ ศรีอนันต์


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712