การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1

       เพื่อเป็นการกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ สกอ. กำหนด อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานของหลักสูตรที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรได้ตามวัตถุประสงค์

       มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรประมาณ 347 หลักสูตร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตามตรวจสอบคุณภาพ จากความสำคัญดังกล่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1504 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน การจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพแก่ผู้รับการตรวจประเมิน

       โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก, รองศาสตราจารย์ ดร. สุภร กตเวทิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย โดยกิจกรรมมีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม, การทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษากรณีศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ และการเขียนให้ข้อมูลป้อนกลับผ่านรายงานผลการตรวจประเมิน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและทีมวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 100 คน 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712