กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงาน
แนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับหน่วยงาน
ขอแจ้งแนวทางในการจัดทำข้อตกลงฯ ดังนี้
1. กรอบการประเมินระดับหน่วยงานมี 3 ส่วน คือ ตัวชี้วัดกลางภาพรวมทุกหน่วยงาน (ร้อยละ70) ตัวชี้วัดหน่วยงานนำเสนอ (ร้อยละ10) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ20) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2. ขอให้หน่วยงานส่งรายละเอียดตัวชี้วัด ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
- ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เอกสารลงนามข้อตกลงฯ (ให้ผู้บริหารลงนาม พร้อมแนบกรอบตัวชี้วัด)
- แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ศิริวารินทร์ วานมนตรี โทร 48712 อีเมล์ siriwa@kku.ac.th
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712