อบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1
        วันที่ 25-26 เมษายน 2554 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพจัดอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จะนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในรอบปีการศึกษา 2552 นี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดการอบรมและการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วยการบรรยายเกณฑ์ EdPEx โดย รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ และคุณภาวนา กิตติวิมลชัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำหรับรอบปีการศึกษา 2553 ที่กำลังจะถึงนี้


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712