อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้มีประสบการณ์

          วันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพจัดอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจัดสำหรับคณะหน่วยงานที่ได้ทดลองนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประเมินคุณภาพภายในของคณะ/หน่วยงานในรอบการประเมินปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการดี ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และต่อด้วยการบรรยายเกณฑ์ในหมวด OP โครงร่างองค์กร หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และหมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และในช่วงบ่ายต่อด้วย หมวด 4 การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ โดย รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในแต่ละช่วงของการบรรยาย วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถามประเด็นปัญหาที่หน่วยงานของตนได้ประสบจากการที่ได้ทดลองนำเกณฑ์ไปใช้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันและสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการสำหรับรอบการประเมินที่กำลังจะมาถึง 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712