สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร EdPEx
สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร EdPEx จำนวน 3 รุ่น ดังนี้ 1. รุ่นที่ 1,2 หลักสูตร 1 วัน วันที่ 18 เม.ย.54 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 2. รุ่นที่ 3 หลักสูตร 2 วัน Full Course วันที่ 25-26 เม.ย.54 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 3. รุ่น 4 หลักสูตร 2 วัน Full Course วันที่ 28-29 เม.ย.54 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ขอลงชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ สำนักงานประเมินฯ โทร. 40108-40110, 40113 0-4320-2193 e-mail : woralaksr@kku.ac.th
ไฟล์แนบ:
Training.pdf (209 KB)
trainee54.pdf (202 KB)


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712