โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (KKU EdPEx Assessors Calibration)

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx โดยกำหนดจัดอบรม 3 ครั้งด้วยกัน คือ ครั้งที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ตรวจประเมินฯ หน้าใหม่ และแนวทางการตรวจประเมินฯ กำหนดในวันนี้ที่ 18 เมษายน 2567 ครั้งที่ 2 การฝึกตรวจประเมินฯ จากกรณีศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 และในครั้งที่ 3 เป็นการ Calibration ผู้ตรวจประเมิน EdPEd-KKU จะเป็นการฝึกตรวจประเมินฯ จากกรณีศึกษา กระบวนการตรวจประเมินการจัดทำ Feedback Report โดยเป็นการอบรมร่วมกับผู้ตรวจประเมินฯ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        และการอบรมในครั้งที่ 3 นี้ เป็นการ Calibration ผู้ตรวจประเมิน EdPEd-KKU ซึ่งเป็นการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เคยทำหน้าที่มาแล้วและหน้าใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินฯ แนวทางการตรวจประเมินฯ การจัดทำ IR โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งเกณฑ์ TQA/EdPEx จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สปอว. 2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต คณะทันตแพทยศาสตร์ และ 3. ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx และ TQA เป็นอย่างดี โดยวิทยากรได้บรรยายแนวทางการตรวจประเมินฯ ในหมวดต่างๆ และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยง สามารถจำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายใน ต่อไป

ข่าว : นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม

 

 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712