สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 6 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว.

        ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เป็นกรอบในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของส่วนงานและมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

        ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการถ่ายทอดสดการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6
        โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา และกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ "หมวด 5: บุคลากรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดย ผศ.ดร.ทพญ. รัชฏา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อแบ่งปันประสบการณ์: บุคลากร โดย รศ.ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

        โดยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการจะยกระดับคุณภาพการศึกษาส่วนงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้นั้น จำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจประเมิน EdPEx, ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ให้สามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป จึงได้เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สามารถดูวีดีโอย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ https://kku.world/jkxy5
ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา

 

 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712