อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4

          เมื่อวันที่ 14 ? 16 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4? ณ ห้อง E201 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีผู้ประเมินที่มีความรู้และมีทักษะในการสะท้อนผลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรได้จริงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญยิ่ง

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนยุคใหม่ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) นั้น ทั้งนี้มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่แจ้งความประสงค์จะนำเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้แทนการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป จำนวนทั้งสิ้น 150 หลักสูตร และในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น จากความสำคัญดังกล่าว และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 14 ? 16 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมิน มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน และสามารถจัดทำรายงานป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาได้จริง อันเป็นการยกระดับคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อรองรับการขอรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติในอนาคตได้

          โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน และรศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4 เนื้อหาการอบรมเริ่มจากการทบทวนเกณฑ์ Competencies and Roles การทำ Desktop Assessment, Site Assessment, Assessment Feedback (Presentation and Report) ฝึกกระบวนการตรวจประเมินผ่านกรณีศึกษา การสัมภาษณ์ และจัดทำรายงานป้อนกลับที่มีคุณภาพ, แนวทางการให้คะแนน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พร้อมกับยกตัวอย่างการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีอาจารย์เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 57 คน เพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าว : วรลักษ์ ศรีอนันต์

 

 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712