เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 EdPEx Coaching วิทยาเขตหนองคาย

          เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ทีมที่ปรึกษาในโครงการให้คำปรึกษาคณะเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Coaching) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ และดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษพร้อมทีมงาน ได้เข้าให้คำปรึกษาที่วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 โดยมีคณะเข้าร่วม 4 คณะ และ 1 หน่วยงาน โดยมีลำดับการให้คำปรึกษาดังนี้

          วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ได้เข้าเยี่ยมและให้คำปรึกษา 2 คณะ ได้แก่
1) คณะศิลปศาสตร์ และ 2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าให้คำปรึกษา ติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรที่คณะได้เสนอไว้ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงร่างองค์กร การพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยผู้เข้าร่วมนำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลางของสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
          วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ได้เข้าเยี่ยมและให้คำปรึกษา 2 คณะ 1 สำนักงาน ได้แก่
1) สำนักงานอำนวยการกลางวิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนงานในการปฏิบัติมาจำนวน 15 กระบวนการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานประเมินฯ ได้ให้คำปรึกษา รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน SIPOC Model เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานรวม 10 คน
2) คณะบริหารธุรกิจ และ 3) คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้เข้าให้คำปรึกษา ติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรที่คณะได้เสนอไว้ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ การเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์สุ่การปฏิบัติ รวมทั้งมีประเด็นซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน           จากการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในครั้งนี้ เป็นการติดตามแผนพัฒนาแผนองค์กร ตัวชี้วัด การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมีการนัดให้คำปรึกษาต่อไปครั้งที่ 4 ช่วงเดือนกันยายน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712