เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 บุคลากรสำนักงานประเมินฯ เข้าร่วมงานแสดงผลงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ นำทีมโดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมและแสดงผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
         เริ่มจากคุณคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานกล่าวเปิดงาน โดยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษานำเสนอผลงานด้านนวัตกรมและการพัฒนางานประจำ ซึ่งถือเป็นเวทีระดับชาติ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน และมีผู้เสนอผลงาน 89 ผลงาน ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย" โดย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ" โดย ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งถือเป็นเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
          ในช่วงบ่ายเป็นช่วงการนำเสนอผลงานจากบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สำหรับบุคลากรสำนักงานประเมินฯ ได้นำเสนอผลงานจำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นำเสนอผลงานเรื่อง "กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น" และคุณสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว นำเสนอผลงานเรื่อง "กระบวนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการนำไปประยุกต์ใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712