เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 แบบฟอร์มรายงาน QS ปี 2016-2017
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการรายงาน QS University Rankings ปี 2016-2017 เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 (ณ วันที่รายงานข้อมูล) มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องรายงานข้อมูลให้ QS ภายในเดือน มกราคม 2560 - ข้อมูลในส่วนของ ACADEMIC PEER LIST และ RECRUITERS LIST ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ - ขอความอนุเคราะห์รายงานภายในวันที่ 13 ม.ค. 60 - ส่งไฟล์ที่ E-mail: pawana@kku.ac.th หรือ surelo@kku.ac.th - สอบถามเพิ่มเติม คุณภาวนา กิตติวิมลชัย โทร.48709 คุณสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว โทร. 48707
ไฟล์แนบ:เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712