เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 งานชื่นชมยินดีกับคณะและหน่วยงานที่มีผลดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพที่โดดเด่นและดีเลิศ

            วันที่ 3 ธ.ค. 57 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกคณะ หน่วยงานที่มีผลคะแนนตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีผลการดำเนินงานแบบก้าวกระโดด รวมทั้งหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ (Recognition Day & QM-QA Policy) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชิดชูให้กับคณะที่มีผลคะแนนตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและคณะที่มีผลการดำเนินงานแบบ ก้าวกระโดด รวมทั้งหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการของหน่วยงานตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะหน่วยงานในการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ จึงได้ริเริ่มการมอบรางวัลในครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรางวัลจะมี 5 ประเภท ได้แก่

            1. QA Award มอบรางวัลเป็นโล่อะคริลิคและใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่มี ผลการดำเนินงาน IQA 4.51 ขึ้นไป
            2. QM Star มอบรางวัลเป็นโล่อะคริลิคและใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่มีผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพแบบก้าวกระโดด
            3. Outstanding for service excellence มอบรางวัลเป็นโล่อะคริลิคและใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
            4. การบริหารจัดการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่ดี มอบรางวัลเป็นใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่มีผลการดำเนินงาน IQA 4.00-4.50
            5. WCU-Enforcement Reward มอบรางวัลเป็นใบประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนเข้าร่วม QS International Conference Registration fee

            ในการนี้ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และต่อด้วยการบรรยาย Conceptual Integration Framework โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ โดยเน้นนโยบายด้านประกันคุณภาพ Outstanding for Service Excellence ไม่ใช่เพียงการพัฒนาสารสนเทศ แต่รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ และการให้รางวัล QA Awards โดยคะแนน KKU IQA ซึ่งประกอบด้วยคะแนน IQA รวมกับคะแนนคำรับรองฯ เป็นเกณฑ์ จากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพจากคณะและหน่วยงานที่มีผลดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพที่โดดเด่นและดีเลิศ 3 คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอีก 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการ

            และหลังจากการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจึงเป็นพิธีมอบรางวัลโล่และใบประกาศเกียรติคุณสำหรับคณะ-หน่วยงานที่มีผลคะแนนตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีผลการดำเนินงานแบบก้าวกระโดด รวมทั้งหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งหมด 22 คณะ-หน่วยงาน (รายชื่อคณะ-หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก) ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลโล่และใบประกาศในครั้งนี้


[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712