เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 แบบฟอร์มรายงาน QS ปี 2013-2014
      ข้อมูลที่ต้องรายงาน เริ่มนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2556-พฤศจิกายน 2556 และมหาวิทยาลัียจะต้องรายงานข้อมูลให้ QS ภายในเดือนมกราคม 2557 (QS ต้องการข้อมูลผลการดำเนินงานภายใน 12 เดือน หรือรอบปีปฎิทิน) และส่งกลับไปยังสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อจะได้รวบรวมและรายงานผลให้ QS University Rankings ตามเวลาที่กำหนด
      Academic Peer คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาจารย์ และนักวิจัยขององค์กรต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่ทำงานด้านวิชาการ และวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      Recruiter คือ ชื่อนายจ้างที่รับบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าทำงาน ทั้งองค์กรของไทยและ/หรือนานาชาติ
ไฟล์แนบ:เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712