เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
มกราคม 2561
»
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย QA ภาคอีสานตอนบนเข้าร่วมโครงการอบรม
          ตามที่ สกอ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย QA ภาคอีสานตอนบนส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา โดยกรอกรายละเอียดดังแบบฟอร์มที่แนบ ส่งเมล์ pawana@kku.ac.th และเข้าไปกรอกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ http://qm.kku.ac.th/app/neqa.php
ไฟล์แนบ:เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712