เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการ สกอ. สัญจรที่ขอนแก่น

          วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ ประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 และการดำเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มพูนข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์การประเมิน รวมทั้งจัดทำตัวบ่งชี้และข้อมูล พื้นฐานที่ตอบสนองการประเมินจาก สกอ. สมศ. สำนักงาน ก.พ.ร. ในระบบ CHE QA Online และเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้ เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 19 สถาบัน ได้ส่งตัวแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน และผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712