เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
มกราคม 2561
»
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

            วันที่ 11-12 มกราคม 2555 ทีมที่ปรึกษาโครงการ 1 ช่วย 9 ทีม 3 นำทีมโดย รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี คณะเกษตรศาสตร์ น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม และนางสาวสุรีย์รัตน์ โล่อภิรักษ์กุล ทีมบุคลากรจาก สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ออกเดินทางลงพื้นที่ สถานศึกษาเครือข่ายตามโครงการ 1 ช่วย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการลงเยี่ยมพื้นที่ และการขอรับทราบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคจาการประเมินในรอบที่ผ่านมา และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และการทำแผนปรับปรุงระยะสั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับทีมวิทยากร และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712