เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 ม.นครพนม

          วันที่ 18-19 มกราคม 2555 ทีมที่ปรึกษาโครงการ 1 ช่วย 9 ทีม 1 นำทีมโดย ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.วนิดาร แก่นอากาศ อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ และบุคลากรจาก สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ออกเดินทางลงพื้นที่ สถานศึกษาเครือข่ายตามโครงการ 1 ช่วย 9 มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเยี่ยมพื้นที่ ศึกษาสภาพจริง และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเครือข่ายในรอบแรก โดยในวันที่ 18 ม.ค. ในช่วงเช้าเป็นการพบปะระหว่างคณะกรรมการกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม คณบดีคณะต่างๆ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และขอรับทราบข้อมูลในภาพรวมการตรวจประเมินภายนอกรอบสอง ทั้งปัญหาและอุปสรรค ต่อด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ การเตรียมความพร้อม ระบบข้อมูล และแนวทางการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และต่อด้วยการทำแผนปรับปรุงระยะสั้น ในวันที่ 19 ม.ค. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายนอก รอบสาม จาก สมศ.
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712