เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2550
ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
 
ผลตรวจประเมินภายใน
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2547
ปีการศึกษา 2545-2546
 
ตรวจสอบเมล์ มข.
username:
password:
 
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 กำลังใช้งานอยู่ 11 คน
[ประวัติความเป็นมา][วิสัยทัศน์][นโยบาย][ความหมาย][กรอบแนวคิด][วัตถุประสงค์]
[แผนปฏิบัติการประจำปี 2553][แผนปฏิบัติการประจำปี 2554]
 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก วัฒนธรรม และค่านิยม

วิสัยทัศน์
เสริมสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้าประสงค์หลัก
1. นำเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA/PMQA) มาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
2. รักษาระดับคุณภาพและมาตรการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
3. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
4. บูรณาการการประเมินระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน และแสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

วัฒนธรรมองค์กร
มีจิตใจบริการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร
1. การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล
2. การจัดกระบวนการและการสร้างคุณค่า


ติดต่อ สนง.
 

URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014
URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014


แผนการดำเนินงานสำนักงาน ปีงบ 58


(ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558

คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 40108-40110, 40113 e-mail: qakku@kku.ac.th
© Copyright 2011-2012 Office of Quality Management, Khon Kaen University. All Rights Reserved.