เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤศจิกายน 2558
»
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2551 (64)
รศ.ดร.สมชาย   รัตนทองคำ    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.สมชาย   รัตนทองคำ
สังกัด
อีเมล์ somch_ra@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6230-8606
   
   
รศ.ดร.พัชรี   เจียรนัยกูร    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.พัชรี   เจียรนัยกูร
สังกัด
อีเมล์ patjea@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9710-5722
   
   
รศ.ดร.ฉลอง   วชิราภากร    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.ฉลอง   วชิราภากร
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
อีเมล์ chal_wch@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-5011-5554
   
   
รศ.ดร.สมพงษ์   ดุลย์จินดาชบาพร    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.สมพงษ์   ดุลย์จินดาชบาพร
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
อีเมล์ sompng_d@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-5004-5090
   
   
รศ.ดร.กฤตพล   สมมาตย์    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.กฤตพล   สมมาตย์
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
อีเมล์ kritapon@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9711-7898
   
   
ผศ.ดร.ภาวดี   ภักดี    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ภาวดี   ภักดี
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
อีเมล์ parpak@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-2120-2205
   
   
ผศ.ดร.สุภร   กตเวทิน    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.สุภร   กตเวทิน
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
อีเมล์ supkat@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9840-7559
   
   
รศ.ดร.สุวดี   โฆษิตบวรชัย    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.สุวดี   โฆษิตบวรชัย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
อีเมล์ suwadee@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9714-8880
   
   
รศ.ดร.พรเทพ   ถนนแก้ว    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.พรเทพ   ถนนแก้ว
สังกัด คณะเทคโนโลยี
อีเมล์ portha@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1974-3340
   
   
ผศ.ดร.วิเชียร   วรพุทธพร    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.วิเชียร   วรพุทธพร
สังกัด คณะเทคโนโลยี
อีเมล์ cwivor@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9715-2153
   
   
ผศ.ดร.คณิต   วิชิตพันธุ์    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.คณิต   วิชิตพันธุ์
สังกัด คณะเทคโนโลยี
อีเมล์ kanvic@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6852-2929
   
   
ผศ.วิไลวรรณ   สมโสภณ    
ชื่อ-สกุล ผศ.วิไลวรรณ   สมโสภณ
สังกัด คณะนิติศาสตร์
อีเมล์ ob_cht@hotmail.com
เบอร์โทร 08-1964-2921
   
   
รศ.อำพน   ศรีรักษา    
ชื่อ-สกุล รศ.อำพน   ศรีรักษา
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ ampon@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-5001-1486
   
   
ผศ.ดร.สุพรรณี   สุ่มเล็ก    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.สุพรรณี   สุ่มเล็ก
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ supa@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1545-1104
   
   
ผศ.ดร.ขนิษฐา   วรธงชัย    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ขนิษฐา   วรธงชัย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ kanvol@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6716-9598
   
   
ผศ.บุศรา   กาญจนบัตร    
ชื่อ-สกุล ผศ.บุศรา   กาญจนบัตร
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ busara@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1871-8982
   
   
ผศ.ปุญทรี   พ่วงสุวรรณ    
ชื่อ-สกุล ผศ.ปุญทรี   พ่วงสุวรรณ
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ ppoont@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1717-5385
   
   
ศ.นพ.บวรศิลป์   เชาวน์ชื่น    
ชื่อ-สกุล ศ.นพ.บวรศิลป์   เชาวน์ชื่น
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ bowcho@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1872-1294
   
   
ศ.พญ.จามรี   ธีรตกุลพิศาล    
ชื่อ-สกุล ศ.พญ.จามรี   ธีรตกุลพิศาล
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ jamtee@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9714-5999
   
   
รศ.นพ.พิศาล   ไม้เรียง    
ชื่อ-สกุล รศ.นพ.พิศาล   ไม้เรียง
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ pisaln_m@hotmail.com
เบอร์โทร 08-6225-0846
   
   
รศ.นพ.สุรพล   วีระศิริ    
ชื่อ-สกุล รศ.นพ.สุรพล   วีระศิริ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ surapol@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1670-4787
   
   
ผศ.นพ.ไชยวิทย์   ธนไพศาล    
ชื่อ-สกุล ผศ.นพ.ไชยวิทย์   ธนไพศาล
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ chaiwit@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1708-0991
   
   
ผศ.ดร.อัญชลี   ตัตตะวะศาสตร์    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.อัญชลี   ตัตตะวะศาสตร์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ unchalee@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9577-7210
   
   
ผศ.เสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ    
ชื่อ-สกุล ผศ.เสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ saovaluk@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1708-0310
   
   
น.ส.ขวัญเรือน   หาญกล้า    
ชื่อ-สกุล น.ส.ขวัญเรือน   หาญกล้า
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ kuahan@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1872-9513
   
   
รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์   ทัศนียกุล    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์   ทัศนียกุล
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
อีเมล์ wongwiwat@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6850-5592
   
   
รศ.ดร.จินดา   หวังบุญสกุล    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.จินดา   หวังบุญสกุล
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
อีเมล์ jinda_wa@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9573-0570
   
   
รศ.ดร.ฉันทนา   อารมณ์ดี    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.ฉันทนา   อารมณ์ดี
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
อีเมล์ chaaro@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9709-4599
   
   
รศ.ดร.เดชพล   ปรีชากุล    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.เดชพล   ปรีชากุล
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
อีเมล์ detpre@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-5011-5249
   
   
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์   ธิติเมธาโรจน์    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ทวีศักดิ์   ธิติเมธาโรจน์
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
อีเมล์ thathi@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-4404-5558
   
   
รศ.ภรณี   ศิริโชติ    
ชื่อ-สกุล รศ.ภรณี   ศิริโชติ
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล์ poranee@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6222-8785
   
   
ผศ.เทพพร   มังธานี    
ชื่อ-สกุล ผศ.เทพพร   มังธานี
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล์ mthapp@kku.ac.th
เบอร์โทร 09-5597-5590
   
   
ผศ.ดร.ธนพรรณ   ธานี    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ธนพรรณ   ธานี
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล์ thatha@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1871-5809
   
   
รศ.มันทนา   สามารถ    
ชื่อ-สกุล รศ.มันทนา   สามารถ
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล์ mansam@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1708-6220
   
   
ผศ.จินตนา   สมสวัสดิ์    
ชื่อ-สกุล ผศ.จินตนา   สมสวัสดิ์
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล์ chisom@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1997-0805
   
   
นางมยุรี   ทิพย์สิงห์    
ชื่อ-สกุล นางมยุรี   ทิพย์สิงห์
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล์ maytip@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1471-4846
   
   
รศ.ดร.พินิจ   หวังสมนึก    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.พินิจ   หวังสมนึก
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ pinwan@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9422-1466
   
   
รศ.วิชุดา   ไชยศิวามงคล    
ชื่อ-สกุล รศ.วิชุดา   ไชยศิวามงคล
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ wichuda@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1871-5139
   
   
รศ.ดร.เอกพรรณ   สวัสดิ์ซิตัง    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.เอกพรรณ   สวัสดิ์ซิตัง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ ekaphan@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1662-9381
   
   
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์   รักสกุลพิวัฒน์    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ไชยวัฒน์   รักสกุลพิวัฒน์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ charuk@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1660-2819
   
   
ผศ.ดร.ศิริรัตน์   วงศ์ประกรณ์กุล    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ศิริรัตน์   วงศ์ประกรณ์กุล
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ sirwon@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6757-3968
   
   
อ.อภิศักดิ์   พัฒนจักร    
ชื่อ-สกุล อ.อภิศักดิ์   พัฒนจักร
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ apisak@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9863-0064
   
   
รศ.ดร.กันยรัตน์   โหละสุต    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.กันยรัตน์   โหละสุต
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ kanyarat@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9416-5167
   
   
รศ.ดร.วนิดา   แก่นอากาศ    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.วนิดา   แก่นอากาศ
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ wanida@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1974-2753
   
   
ผศ.ดร.ปณิธาน   พีรพัฒนา    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ปณิธาน   พีรพัฒนา
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ panpee@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6715-3906
   
   
ผศ.พนมกร   ขวาของ    
ชื่อ-สกุล ผศ.พนมกร   ขวาของ
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ pankwa@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9840-6586
   
   
อ.ดร.วสุ   เชาว์พานนท์    
ชื่อ-สกุล อ.ดร.วสุ   เชาว์พานนท์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ wasu@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6863-3989
   
   
อ.ดร.มุจลินทร์   พูนประสิทธิ์    
ชื่อ-สกุล อ.ดร.มุจลินทร์   พูนประสิทธิ์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ mudjalin@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6715-1743
   
   
อ.บุรินทร์   เปล่งดีสกุล    
ชื่อ-สกุล อ.บุรินทร์   เปล่งดีสกุล
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
อีเมล์ burin1990@hotmail.com
เบอร์โทร 08-1049-5005
   
   
อ.ปรีชาวุฒิ   อภิระติง    
ชื่อ-สกุล อ.ปรีชาวุฒิ   อภิระติง
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
อีเมล์ popiroting@gmail.com
เบอร์โทร 08-6582-5725
   
   
รศ.ดร.กนกอร   สมปราชญ์    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.กนกอร   สมปราชญ์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
อีเมล์ kanoklin@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-8116-6995
   
   
อ.ดร.ประยุทธ   ชูสอน    
ชื่อ-สกุล อ.ดร.ประยุทธ   ชูสอน
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
อีเมล์ prayuth@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6238-3940
   
   
อ.ดร.วรัฐ   ลาชโรจน์    
ชื่อ-สกุล อ.ดร.วรัฐ   ลาชโรจน์
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมล์ lwarat@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9447-8882
   
   
อ.ธรรมวัฒน์   อินทจักร    
ชื่อ-สกุล อ.ธรรมวัฒน์   อินทจักร
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมล์ thaint@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1545-2259
   
   
ผศ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
อีเมล์ navichaya@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-6854-0633
   
   
รศ.ดร.พรรณี   บัญชรหัตถกิจ    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.พรรณี   บัญชรหัตถกิจ
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
อีเมล์ panban@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9619-6137
   
   
รศ.วรางคณา   สังสิทธิสวัสดิ์    
ชื่อ-สกุล รศ.วรางคณา   สังสิทธิสวัสดิ์
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
อีเมล์ warsun@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1954-8548
   
   
รศ.เบญจา   มุกตพันธุ์    
ชื่อ-สกุล รศ.เบญจา   มุกตพันธุ์
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
อีเมล์ benja@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1965-5582
   
   
รศ.พรทิพย์   คำพอ    
ชื่อ-สกุล รศ.พรทิพย์   คำพอ
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
อีเมล์ ponkom@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-9841-9129
   
   
อ.ศักดิ์ชัย   เจริญศิริพรกุล    
ชื่อ-สกุล อ.ศักดิ์ชัย   เจริญศิริพรกุล
สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
อีเมล์ sakchaij@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1380-5988
   
   
รศ.ดร.กมลทิพย์   บราวน์    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.กมลทิพย์   บราวน์
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
อีเมล์ kambro@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-7804-1636
   
   
ผศ.บุญฤทธิ์   เพ็ชรวิศิษฐ์    
ชื่อ-สกุล ผศ.บุญฤทธิ์   เพ็ชรวิศิษฐ์
สังกัด วิทยาเขตหนองคาย
อีเมล์ bunpet@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1058-5725
   
   
รศ.สุภาพ   ณ นคร    
ชื่อ-สกุล รศ.สุภาพ   ณ นคร
สังกัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อีเมล์ suparp@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-1661-7491
   
   
นางเพียงเพ็ญ   ภาคอุทัย    
ชื่อ-สกุล นางเพียงเพ็ญ   ภาคอุทัย
สังกัด กองแผนงาน
อีเมล์ piepak@kku.ac.th
เบอร์โทร 08-4742-8530
   
   

 

ติดต่อ สนง.
 

URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014
URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014


แผนการดำเนินงานสำนักงาน ปีงบ 58


(ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558

คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 40108-40110, 40113 e-mail: qakku@kku.ac.th