เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  อบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินและผู้ให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor/EdPEx Coach) ครั้งที่ 2 [17 มี.ค. 66 : อ่าน 57]
  อบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินและผู้ให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor/EdPEx Coach) ครั้งที่ 1 [8 มี.ค. 66 : อ่าน 71]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [15 ก.พ. 66 : อ่าน 146]
  สัมมนาแนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตามเกณฑ์ใหม่ 2565 [14 ก.พ. 66 : อ่าน 96]
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงาน EdPEx ณ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [27 ม.ค. 66 : อ่าน 154]
  สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา [27 ม.ค. 66 : อ่าน 86]
  โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ครั้งที่ 2 [27 ธ.ค. 65 : อ่าน 294]
  การชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 และถอดบทเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx200 [30 พ.ย. 65 : อ่าน 334]
  โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ครั้งที่ 2 [24 พ.ย. 65 : อ่าน 277]
  โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 [23 พ.ย. 65 : อ่าน 462]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 [20 เม.ย. 64 : อ่าน 2,491]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานป้อนกลับ ระดับหลักสูตร (Feedback Report) ปีการศึกษา 2562 [29 ก.ค. 63 : อ่าน 2,254]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 [5 พ.ค. 63 : อ่าน 2,368]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา 2562 [29 เม.ย. 63 : อ่าน 2,706]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานป้อนกลับ ระดับหลักสูตร (Feedback Report) ปีการศึกษา 2561 [9 ส.ค. 62 : อ่าน 2,199]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา 2561 [24 มิ.ย. 62 : อ่าน 2,307]
  แบบฟอร์มการขอแจ้งรายชื่อหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรขึ้นทะเบียน TQRnew [20 มี.ค. 62 : อ่าน 2,238]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำ Feedback Report การประเมินหลักสูตรประจำปี 2560 [12 ก.ค. 61 : อ่าน 2,232]
  แบบฟอร์ม SAR IQA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [13 มี.ค. 61 : อ่าน 2,615]
  แบบฟอร์มขอเพิ่มชื่ออาจารย์ และแบบแจ้งขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA Online [13 มี.ค. 61 : อ่าน 2,288]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย [3 พ.ย. 60 : อ่าน 2,142]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) [17 ต.ค. 60 : อ่าน 2,259]
  แบบฟอร์มรายงาน QS ปี 2016-2017 [19 ธ.ค. 59 : อ่าน 2,156]
  แบบฟอร์มรายงาน QS ปี 2015-2016 [16 ธ.ค. 58 : อ่าน 2,232]
  มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2014-15 (QS WUR Top 700) [23 ธ.ค. 57 : อ่าน 2,182]
  การรายงานข้อมูล QS 2015 [12 ธ.ค. 57 : อ่าน 2,210]
  สรุปข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ม.ขอนแก่น ปี 2014 [31 ต.ค. 57 : อ่าน 2,155]
  แบบฟอร์มรายงาน QS ปี 2013-2014 [12 ธ.ค. 56 : อ่าน 2,156]
  สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ม.ขอนแก่น [20 ส.ค. 56 : อ่าน 2,180]
  สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มข. มช. และมหิดล [9 ส.ค. 56 : อ่าน 2,156]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    EdPEx
  แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan [15 ก.ค. 63 : อ่าน 2,494]
  ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan [15 ก.ค. 63 : อ่าน 2,380]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx วันที่ 8-9 ก.ค. 62 [8 ก.ค. 62 : อ่าน 2,268]
  คำสั่งคณะทำงานให้คำปรึกษาฯEdPExระดับคณะ [18 ธ.ค. 60 : อ่าน 2,317]
  การทบทวนค่านิยมองค์กร [26 พ.ค. 60 : อ่าน 2,310]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx รุ่นที่ 1-2 (วันที่ 2-3, 9-10 มิ.ย. 59) [2 มิ.ย. 59 : อ่าน 2,527]
  แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558-2560 [27 พ.ย. 58 : อ่าน 2,398]
  ร่าง SAR สนอ.อธิการบดี v.1 [29 ก.ย. 57 : อ่าน 2,441]
  FROM SAR EdPEx 2013-2014 [10 ก.ค. 57 : อ่าน 2,310]
  แบบรายงานการรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2-6 [13 มิ.ย. 57 : อ่าน 2,248]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
  กรอบประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน [26 ธ.ค. 61 : อ่าน 2,209]
  แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ ปีงบ 61 ระดับคณะ [26 มิ.ย. 61 : อ่าน 2,138]
  ระดับคณะ_กรอบตัวชี้วัด ปฏิทิน แบบฟอร์มลงนาม ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ.2561 [20 ก.พ. 61 : อ่าน 2,239]
  แบบยืนยันผลข้อตกลงฯปีงบ2560 และยืนยันตัวชี้วัดข้อตกลงปีงบ 2561_ปฏิทินข้อตกลงฯปีงบ 2561 [14 ก.พ. 61 : อ่าน 2,257]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน [26 เม.ย. 60 : อ่าน 2,178]
  แบบฟอร์มรายงานและคู่มือข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560_ระดับคณะ [27 มี.ค. 60 : อ่าน 2,206]
  ตัวอย่างแบบประเมิน ข้อตกลงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน [16 ก.พ. 60 : อ่าน 2,156]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงาน [10 ก.พ. 60 : อ่าน 2,184]
  ตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบยืนยันและปฏิทินการดำเนินงาน [3 ก.พ. 60 : อ่าน 2,170]
  แบบยืนยันผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ_ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3 ก.พ. 60 : อ่าน 2,140]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    เครือข่าย QA ภาคอีสานตอนบน
  ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย QA ภาคอีสานตอนบนเข้าร่วมโครงการอบรม [15 ก.พ. 56 : อ่าน 2,190]
  ทีมที่ปรึกษา 1 ช่วย 9 ทีม 1 ม.ขอนแก่นลงพื้นที่ ม.นครพนม รอบ 2 [23 พ.ค. 55 : อ่าน 2,154]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต [5 เม.ย. 55 : อ่าน 2,248]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร [9 มี.ค. 55 : อ่าน 2,260]
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการ สกอ. สัญจรที่ขอนแก่น [22 ก.พ. 55 : อ่าน 2,209]
  ทีม 1 ช่วย 9 ทีม 1 ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่าย วิทยาลัยสันตพล [16 ก.พ. 55 : อ่าน 2,191]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี [8 ก.พ. 55 : อ่าน 2,230]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม [19 ม.ค. 55 : อ่าน 2,173]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 ม.นครพนม [19 ม.ค. 55 : อ่าน 2,162]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น [12 ม.ค. 55 : อ่าน 2,177]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3)


Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions 2014

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน