เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
  แบบฟอร์ม SAR IQA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [13 มี.ค. 61 : อ่าน 153]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2559 [12 ก.ย. 60 : อ่าน 192]
  แนวทางการประเมินคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [3 พ.ค. 60 : อ่าน 553]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 [1 พ.ค. 60 : อ่าน 757]
  คำสั่ง 5314/2559 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข. ปีการศึกษา 2558 [12 ต.ค. 59 : อ่าน 330]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ม.ขอนแก่น [19 ก.ย. 59 : อ่าน 503]
  แบบรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2558 [28 ส.ค. 59 : อ่าน 402]
  เอกสารสัมมนา KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร [19 ส.ค. 59 : อ่าน 456]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 [12 ก.ค. 59 : อ่าน 851]
  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน [28 ก.ค. 58 : อ่าน 959]
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง SAR IQA ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ [29 เม.ย. 58 : อ่าน 4,894]
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 57 [30 มี.ค. 58 : อ่าน 1,415]
  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา [13 ม.ค. 58 : อ่าน 2,893]
  รายละเอียดคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [11 ธ.ค. 57 : อ่าน 1,892]
  แบบฟอร์ม(ระดับหน่วยงาน)รายงานแผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน(EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2556 [19 พ.ย. 57 : อ่าน 1,173]
  แผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [20 ต.ค. 57 : อ่าน 861]
  2.10 (สมศ.2) คุณภาพบัณฑิตป.ตรี โท เอกตามกรอบ TQF (ผลผู้ใช้บัณฑิต) ปีการศึกษา 2555 [24 ก.ค. 57 : อ่าน 864]
  ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี [2 ก.ค. 57 : อ่าน 918]
  แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินสถาบัน ปีการศึกษา 56 [29 พ.ค. 57 : อ่าน 859]
  (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 [30 เม.ย. 57 : อ่าน 3,369]
  แนวทางการตรวจประเมิน 56 [8 ม.ค. 57 : อ่าน 1,216]
  รายงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA) [8 ต.ค. 56 : อ่าน 1,337]
  เตรียมพร้อมหน่วยงานรับการประเมินคุณภาพ (24 มิ.ย.56) [24 มิ.ย. 56 : อ่าน 1,027]
  citation 2012 [29 พ.ค. 56 : อ่าน 1,023]
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด IQA ปีการศึกษา 2555 [8 ม.ค. 56 : อ่าน 3,268]
  ข้อมูลภาวะการได้งานทำ,ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและCitation ปีการศึกษา 2554 [28 มิ.ย. 55 : อ่าน 1,785]
  แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำ SAR มหาวิทยาลัยขอนแก่น [18 มิ.ย. 55 : อ่าน 2,147]
  คู่มือ IQA ปีการศึกษา 2554 และแบบฟอร์มรายงานข้อมูล 42 ตัวชี้วัด [13 มี.ค. 55 : อ่าน 3,191]
  สนง.ประเมินฯ จัดพิธีมอบรางวัล Good Practices และชี้แจงตัวชี้วัด IQA ประจำปี 2554 [13 ม.ค. 55 : อ่าน 1,990]
  แบบฟอร์มการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2553 [11 พ.ย. 54 : อ่าน 2,619]
  FROM SAR สมศ.ปกศ.2553 [4 ส.ค. 54 : อ่าน 4,436]
  เอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี กศ. 53 [30 มิ.ย. 54 : อ่าน 2,983]
  แบบฟอร์ม Feedback Report การตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2553 [30 มิ.ย. 54 : อ่าน 2,523]
  ตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553 [29 มิ.ย. 54 : อ่าน 2,210]
  ร่างกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี กศ.53 ในวันตรวจประเมิน [27 มิ.ย. 54 : อ่าน 3,034]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน