เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
กันยายน 2560
»
อา พฤ
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2559 [12 ก.ย. 60 : อ่าน 26]
  แนวทางการประเมินคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [3 พ.ค. 60 : อ่าน 356]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 [1 พ.ค. 60 : อ่าน 499]
  คำสั่ง 5314/2559 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข. ปีการศึกษา 2558 [12 ต.ค. 59 : อ่าน 226]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ม.ขอนแก่น [19 ก.ย. 59 : อ่าน 421]
  แบบรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2558 [28 ส.ค. 59 : อ่าน 322]
  เอกสารสัมมนา KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร [19 ส.ค. 59 : อ่าน 359]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 [12 ก.ค. 59 : อ่าน 668]
  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน [28 ก.ค. 58 : อ่าน 859]
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง SAR IQA ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ [29 เม.ย. 58 : อ่าน 4,619]
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 57 [30 มี.ค. 58 : อ่าน 1,368]
  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา [13 ม.ค. 58 : อ่าน 2,474]
  รายละเอียดคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [11 ธ.ค. 57 : อ่าน 1,774]
  แบบฟอร์ม(ระดับหน่วยงาน)รายงานแผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน(EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2556 [19 พ.ย. 57 : อ่าน 1,087]
  แผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [20 ต.ค. 57 : อ่าน 824]
  2.10 (สมศ.2) คุณภาพบัณฑิตป.ตรี โท เอกตามกรอบ TQF (ผลผู้ใช้บัณฑิต) ปีการศึกษา 2555 [24 ก.ค. 57 : อ่าน 816]
  ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี [2 ก.ค. 57 : อ่าน 883]
  แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินสถาบัน ปีการศึกษา 56 [29 พ.ค. 57 : อ่าน 819]
  (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 [30 เม.ย. 57 : อ่าน 3,310]
  แนวทางการตรวจประเมิน 56 [8 ม.ค. 57 : อ่าน 1,185]
  รายงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA) [8 ต.ค. 56 : อ่าน 1,280]
  เตรียมพร้อมหน่วยงานรับการประเมินคุณภาพ (24 มิ.ย.56) [24 มิ.ย. 56 : อ่าน 993]
  citation 2012 [29 พ.ค. 56 : อ่าน 1,001]
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด IQA ปีการศึกษา 2555 [8 ม.ค. 56 : อ่าน 3,223]
  ข้อมูลภาวะการได้งานทำ,ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและCitation ปีการศึกษา 2554 [28 มิ.ย. 55 : อ่าน 1,757]
  แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำ SAR มหาวิทยาลัยขอนแก่น [18 มิ.ย. 55 : อ่าน 2,109]
  คู่มือ IQA ปีการศึกษา 2554 และแบบฟอร์มรายงานข้อมูล 42 ตัวชี้วัด [13 มี.ค. 55 : อ่าน 3,143]
  สนง.ประเมินฯ จัดพิธีมอบรางวัล Good Practices และชี้แจงตัวชี้วัด IQA ประจำปี 2554 [13 ม.ค. 55 : อ่าน 1,971]
  แบบฟอร์มการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2553 [11 พ.ย. 54 : อ่าน 2,525]
  FROM SAR สมศ.ปกศ.2553 [4 ส.ค. 54 : อ่าน 4,373]
  เอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี กศ. 53 [30 มิ.ย. 54 : อ่าน 2,936]
  แบบฟอร์ม Feedback Report การตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2553 [30 มิ.ย. 54 : อ่าน 2,408]
  ตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553 [29 มิ.ย. 54 : อ่าน 2,175]
  ร่างกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี กศ.53 ในวันตรวจประเมิน [27 มิ.ย. 54 : อ่าน 3,009]
  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 [19 พ.ค. 54 : อ่าน 2,227]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน