เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 2knowลงชื่อเข้าร่วมประชุมสัมนา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
เรื่อง สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting [จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 123 คน]

หมายเหตุ


 
1. คณะเกษตรศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [1 คน]

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [3 คน]

3. คณะเทคนิคการแพทย์ [ปิดรับลงทะเบียน] [6 คน]

4. คณะเทคโนโลยี [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

5. คณะนิติศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

6. คณะพยาบาลศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [1 คน]

7. คณะแพทยศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [37 คน]

8. คณะเภสัชศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [12 คน]

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [5 คน]

10. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

11. คณะเศรษฐศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [1 คน]

12. คณะวิทยาศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [1 คน]

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

15. คณะศึกษาศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [1 คน]

17. คณะสัตวแพทยศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

18. คณะสาธารณสุขศาสตร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

19. คณะสหวิทยาการ [ปิดรับลงทะเบียน] [1 คน]

20. บัณฑิตวิทยาลัย [ปิดรับลงทะเบียน] [2 คน]

21. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น [ปิดรับลงทะเบียน] [1 คน]

22. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ [ปิดรับลงทะเบียน] [4 คน]

23. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ [ปิดรับลงทะเบียน] [0 คน]

24. วิทยาลัยนานาชาติ [ปิดรับลงทะเบียน] [3 คน]

25. คณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ [ปิดรับลงทะเบียน] [28 คน]
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3)


Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions 2014

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712